Oceňování nájemného

Jinou problematikou v oceňování nemovitostí je stanovení ekonomického nájemného z nemovitosti. Oceňuje se samostatně, nebo slouží pro výpočet ceny nemovitosti výnosovou metodou, popřípadě pro oceňování práv odpovídajících věcným břemenům výnosovou metodou. Nejčastěji se stanuje obvyklé nájemné z užívání bytu, nebytového prostoru, nebo pozemku.

V oblasti oceňování nájemného neexistuje závazné normalizované názvosloví. 

Nájemné - jedná se o peněžní částku, kterou nájemce hradí pronajímateli nemovitosti za přenechání práva užívat byt (nebytový prostor, pozemek aj.) s přihlédnutím k jeho hodnotě a za údržbu a všechny náklady související s vlastnictvím a provozem nemovitosti. Z nájemného musí vlastník mj. hradit údržbu a všechny náklady související s vlastnictvím a provozem nemovitosti (daň z nemovitostí, pojištění nemovitosti, poplatek správcovské firmě za správu nemovitosti aj.). Vzhledem k ustanovením § 2 odst.1 zákona o cenách by nájemné mělo zahrnovat náklady i přiměřený zisk.

Ekonomické nájemné - nájemné, které pokryje vlastníkovi nemovitosti veškeré jeho náklady spojené s jejím vlastnictvím a jejím pronájmem a k tomu přinese přiměřený výnos z kapitálu, který byl do pořízení nemovitosti vložen.

Nákladové nájemné - nájemné, které pokryje vlastníkovi pouze jeho náklady spojené s vlastnictvím nemovitosti a jejím pronájmem, nepřinese však žádný další výnos z kapitálu, který byl do pořízení nemovitosti vložen.

Obvyklé nájemné - nájemné, jehož výše splňuje definici obvyklé ceny majetku a služby, uvedenou v § 2 odst.1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku: ..."majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku, nebo při poskytování stejné, nebo obdobné služby (poskytování pronájmu - uvažuje se, že nájemné je cenou služby)"... 

SOUDNÍ ZNALEC
CENY A ODHADY NEMOVITOSTÍ +420 725 919 666

Soudní znalec Ing.Tomáš Doležal

  • v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, jmenovaný předsedou Krajského soudu v Hradci Králové dekretem č.j. Spr.2254/90 ze dne 26.4.1991.

razitko znalce

Oceňování nemovitostí v celé ČR, zejména v těchto městech a přilehlých obcích:

  • Hradec Králové
  • Praha
  • Pardubice
  • Chrudim
  • Trutnov
  • Jičín

 

2013 © Ing. Tomáš Doležal | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz