Oceňování nemovitostí cenou obvyklou

Pojmem cena obvyklá (obecná, tržní) se označuje cena, za kterou je možno stejnou nebo porovnatelnou věc v daném místě a čase na volném trhu prodat nebo koupit. Název "obecná cena" je používán zejména v soudní praxi, v současné době se někdy používá termín "tržní cena" či "tržní hodnota", v zákonu o oceňování majetku se pak hovoří o "ceně obvyklé".

Ke stanovení obvyklé ceny nemovitosti se používá více metod:

 • Porovnávací metoda - při porovnácí metodě kritériem ceny nemovitosti je cena, která byla dosažena v daném místě a čase při prodeji obdobných nemovitostí (ceny nemovitostí nabízených v realitní inzerci se mohou též použít, upraví-li se příslušnými koeficienty), ze všech metod je tato nejvíce používaná.
 • Metoda výnosová - při zjištění výnosové hodnoty kritériem ceny nemovitosti je zisk, který cena vložená do pořízení nemovitosti přinese formou nájemného (dosažitelné nájemné po odpočtu nákladů). Nájemné musí být reálně dosažitelné.
 • Metoda zjištění věcné hodnoty (časové ceny) - při zjištění věcné hodnoty nemovitosti jsou kritériem náklady, jež musí být vynaloženy na postavení stavby a pořízení pozemku. Obvykle se použije ocenění podle výpočtu reprodukční hodnoty pomocí THÚ (jednotkovými cenami za 1 mobestavěného prostoru resp. 1 m2 zastavěné plochy apod.), dále se odečte příslušné opotřebení.
 • Existují i další metody, ale výše jmenované jsou nejčastěji používané.  Podle typu nemovitosti, dostupných podkladů a informací a podle svého uvážení (nebo podle požadavku objednatele ZP) zvolí znalec příslušnou metodu/metody ocenění. Řada institucí (banky, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Obecní úřady a.j.) má své vlastní metodiky oceňování, podle nichž se znalci musí řídit.
SOUDNÍ ZNALEC
CENY A ODHADY NEMOVITOSTÍ +420 725 919 666

Soudní znalec Ing.Tomáš Doležal

 • v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, jmenovaný předsedou Krajského soudu v Hradci Králové dekretem č.j. Spr.2254/90 ze dne 26.4.1991.

razitko znalce

Oceňování nemovitostí v celé ČR, zejména v těchto městech a přilehlých obcích:

 • Hradec Králové
 • Praha
 • Pardubice
 • Chrudim
 • Trutnov
 • Jičín

 

2013 © Ing. Tomáš Doležal | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz